www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Изследвания

 

 

Добутаминовият стрес тест е метод за изследване на сърцето, който се използва в определени случаи: при съмнение за исхемична (коронарна) болест на сърцето; когато не може да се проведе обичаен стрес тест на пътека или велоергометър (колело) поради инвалидност или друга невъзможност за движение по тези уреди; за определяне на резултатите преди и след лечение с използване на различни методи на лечение (медикаментозно, интервенционално или оперативно); при известна исхемична болест на сърцето, но не е ясна зоната, която страда от липса на кръвоснабдяване, и при определяне на жизнеността на сърдечния мускул в различни участъци след инфаркт или след операция.

Добутаминовият стрес тест се извършва с венозно вливане на препарата добутамин, който учестява сърдената дейност, както при физическо натоварване. Според различни автори той е достоверен между 80 и 90% от случаите. Той е противопоказен в случаите, когато пациентът е преживял миокарден (сърдечен) инфаркт преди по-малко от 10 дни, има нестабилна стенокардия, сърдечна недостатъчност, тахиаритмии, високостепенни стенози на клапите, хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, остро възпаление на обвивките или клапите на сърцето, както и на сърдечния мускул (перикардит, ендокардит, миокардит). Не се прави също и когато е известно, че има стеснение на ствола на лявата коронарна артерия.

Изследването се провежда най-често с ехокардиограф от опитен и лицензиран специалист кардиолог в специализирана кардиологична клиника. На ултразвука се вижда движението на стените на сърцето и промените в това движение се интерпретират от специалиста. Добутаминов тест може да се извърши и при използването на нуклеарни методи (сцинография) от специално обучен екип.
Решението за насочване и извършване на изследването се взема от специалисти кардиолози.

 

 

 

 

 

24chasa.bg

Неделя, 24 Юни 2012г. 09:49ч.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНАТА ПРИ ДИАБЕТ

от

 

 

Присъствието на глюкоза в урината е достатъчен показател за загриженост, тъй като глюкозата обикновено не присъства в урината. Ако обаче нивата на кръвната глюкоза са високи (180 mg/dl [10 mmol/I] или по-високи), е възможно да се установи наличие на глюкоза в урината. Тъй като изследването на урината за наличие на глюкоза е много груб метод за оценка нивото на кръвната глюкоза, и тъй като той няма стойност при оценката на състоянието хипогликемия, той обикновено не се използва при диагностиката или мониторинга на диабета. Дори ако се прилага като един прост и евтин метод за скрининг на диабета, той е с малка стойност, тъй като няма да може да се постави навременна диагноза на диабетици, при които стойността на глюкозата е по­ ниска от 180 mg/dl(10 mmol/I) около времето на изследването. Изследването на урината за кетони обаче е много приложим метод, чрез който може да се установи натрупването на тези субстанции, когато нивото на глюкозата е твърде високо при инсулинозависими диабетици.

 

 

 

 

Петък, 01 Юни 2012г. 12:23ч.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВНАТА ЗАХАР

от

 

 

Кога трябва да изследваме кръвната захар?

Най-правилният подход е кръв­ната захар да се изследва, щом човек наближи четиридесета­та си година. При това непременно трябва да се изследва как­то на гладно, така и час и половина-два след закуска.

Ето някои ориентировъчни стойности за здравослов­ ното състояние в зависимост от показателите на стойности­те на захарта в кръвта (в mmol/I):

Нормална кръвна захар на гладно 3,8-6 mmol/I

Предиабетно състояние 6,1-6,9 mmol/I (Трябва да вни-

мавате.)

Кръвна захар след хранене:

-Нормално - под 7,7 mmol/I

-Нарушена поносимост към глюкозата-7,7-10 mmоl/l

Това изследване би трябвало да се прави веднъж на две-три години след четиридесетия рожден ден, или по-чес­то, ако имате в семейството си болни от диабет хора.

Следните състояния изискват рутинно изследване на кръвната захар: затлъстяване, увеличено ниво на триглице­ридите в кръвта, повишено кръвно налягане, болни от заха­рен диабет роднини, често повтарящи се генитални инфек­ции и ако кръвната захар на гладно е 6,1-6,9 mmol/I, а след хранене - 7,7-10 mmol/I.

Как да диагностицираме диабет?

Жените, които са прекарали гестационен захарен диа­бет или са родили едри бебета, също трябва да изследват поносимостта си към глюкозата. Диагнозата се потвържда­ва, ако кръвната захар на гладно е над 7 mmol/I, а следхра­ нене - над 11 mmol/I.

СРЕДСТВА ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ДИАБЕТ

Хората, попадащи в рисковата група, трябва да бъдат идентифицирани и следени редовно, за да могат да контро­лират болестта. Ето основните препоръчвани изследвания:

-Пълна кръвна картина, включително НВ, TLC, DLC и ESR.

-Изследване на кръвната захар на гладно и два часа след закуска.

-НЬас дава средната кръвна захар през последните два до три месеца. Резултатът трябва да бъде под 6 mmol/I , за да не говори за наличието на диабет.

- Кръвна урея/ S-креатинин за преценка на бъбречни­те функции.

-Електрокардиограма и рентгенова снимка на гръдния кош за определяне размерите на сърцето и изключване на вероятността от белодробна инфекция като белодробна ту­беркулоза.

-Урина за изследване стойността на микроалбумин.

-Липиден профил, но само след като бъде постигнат добър контрол над кръвната глюкоза.

Преценката на глюкозата в кръвта е изследването, на което се има най-голямо доверие. То може да се направи във всяка лаборатория или у дома с помощта на прост ин­струмент, наречен глюкомер. Това е малък, удобен, порта­тивен инструмент; кръвната захар на пациента може да бъде разчетена по малката лентичка с чувствителен край. Ниво­то на кръвната захар се проверява на гладно и два часа след нормална закуска. Някои предпочитат да дадат на па­циента 75 г глюкоза и да повторят теста след 2 часа.

Изследване на глюкозотолерантен профил

Има още едно изследване, наречено глюкозотолеран­тен профил. За него пациентьт посещава лабораторията сут­рин на гладно. Изследва се захарта в кръвта и в урината. После дават на пациента 75 г глюкоза (разтворена в 250­ 300 мл вода), а половин до два часа и половина по-късно проба от урина и кръв се вземат отново за изследване. След това резултатите се разполагат на графика и им се прави преценка.

Станgартният метод за gиагностика на gиабе­та включва измерване на нивата на кръвната захар. Пър­воначалното изследване обикновено се прави сутрин, на гладно, след като са минали най-малко 10 часа от послед­ното хранене, но не повече от 16 часа. Нормалните резулта­ти са между 70 и 105 mg/dl (3,8 и 5,8 mmol/I според между­ народните единици от системата SI). Ако един човек има ре­зултати от изследването, които са по-високи от 126 mg/dl (7 mmol/I) при две отделни изследвания, диагнозата е диа­бет. Когато човек има ниво на кръвната глюкоза на гладно, което е между 110 и 126 mg/dl (6,1 и 7 mmol/I), той или тя има предиабет (или по-точно "нарушен глюкозен толеранс").

Изследването на нивото на кръвната захар след нахран­ване, така както и изследването по произволно време също са от помощ за диагностицирането на диабета. т. нар. постпрандиално изследване (Т.е. след нахранване - бел. ред.) се осъществява 2 часа след нахранване, докато произволното измерване може да се направи по всяко време на деноно­щието, независимо от храненето. Какъвто и ga е резул­тат, които е по-голям от 200 mg/d/ (11 mmol/I), се смята за сигурен показател за наличие на gиабет.

Тест на глюкозно обременяване

Сигурният критерий при поставянето на диагноза диа­бет представлява т. нар. тест с глюкозно обременяване, едно по-функционално изследване на контрола върху кръвната захар, който се извършва в медицинска лабора­тория или в кабинета на лекаря. Това изследване не е злат­ният стандарт, защото е най-точното и удобно изследване, а защото се използва от най-дълго време при диагностиката.

Всъщност според някои изследвания това изследване е зна­чително по-малко информативно в сравнение с изследва­нето на нивото на кръвната глюкоза на гладно, особено ако то се комбинира с изследване на гликирания хемоглобин (който се нарича още А1С хемоглобин (HgbA1С).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТА ОТ ТЕСТА (ИЗСЛЕДВАНЕТО) НА ГЛЮКОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ

Нормално ниво - Нивото не се повишава повече от

160 mg/dl (9 mmol/I); под 150 rng/dl (8,3 mmol/I) в края на

първия час, под 120 mg/dl (6,6 mmol/I) в края на втория час

Без изменение - при липса на промяна, по-голяма или

по-малка от 20 mg/dl (1,1 mmol/I) от нивото, измерена при

гладуване

Предиабетно ниво - при ниво на кръвната захар от 140

до 180 mg/dl (7,8 до 10 mmol/I)

Диабетно ниво - над 180mg/dl (10 mmol/I) по време на

първия час; 200 mg/dl (11,1 mmol/I) или по-високо в края

на първия час; 150 mg/dl (8,3 mmol/I) или по-високо в края

на втория час

Трябва да се подчертае, че някои хора, които са изло­жени на риск от развитие на диабет, имат нормално ниво на кръвната захар по време на гладуване или при изследване с теста за глюкозна толерантност, но въпреки това имат зна­чително повишено ниво на инсулина по време на гладуване, както и след изпиването на глюкозната напитка. Това обик­новено е показател за инсулинова устойчивост и представ­лява ключова информация за поставянето на диагнозата син­дром Х. Много диабетици, които имат повишено ниво на глю­козата по време на гладуване, както и след глюкозното об­ременяване, имат и повишени нива на инсулина.

 

 

 

 

Сряда, 30 Май 2012г. 09:51ч.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛИПИДЕН ПРОФИЛ

от

 

 

 

Видове липиди в кръвта

Съществуват няколко вида липиди в кръвта ви. HDL холес­терольт понякога е наричан "добър" или "помощен" холесте­рол. Тези липиди помагат за отстраняването на натрупвания­та от вътрешноспа на кръвоносните съдове и ги предпазват от запушване. Желателните нива на HDL холестерола са над 2,2 mmol/l (40 mg/dl) за мъже и над 2,7 mmol/I (50 mg/dl) за жени. Може да се повиши HDL холестерольт с помощта на физически упражнения, избягване на наситените мазнини, приемане на повече мастни киселини омега-3 и омега-6 и ако понижаване нивата на триглицеридите.

Нива на LDL холестерол

LDL, или така нареченият "лош" холестерол, може да стес­ни или блокира кръвоносните съдове, което да доведе до ин­фаркт или инсулт. Желателните нива за LDL холестерола са под 5,5 mmol/I (100 mg/dl). Високите нива от LDL холестерола обик­новено се лекуват с медикаменти, наречени статини.

Нива на триглицериди в кръвта

Триглицеридите са друг вид мазнини в кръвта. Препоръчва се тяхното ниво да бъде под 8,3 mmol/I (150 mg/dl). Нивата на триглицеридите са тясно свързани с нивата на кръвната за­ хар и обикновено могат да бъдат понижени чрез следните промени:

- понижаване нивото на кръвната захар

- премахване на излишните килограми

- увеличаване на физическата активност

- консумиране на здравословна храна с ниско съдържание на мазнини и с повече растителни влакна

- приемане на лекарства, известни като фибрати

Спазването на по-горните съвети, както и редовното проследяване нивата на кръвната захар и липидите в кръв­та, контрол на добрия и лошия холестерол, са единственият начин да се предотвратят по-сериозни сърдечносъдови проблеми. Помнете, че неинсулинозависимият захарен диа­бет, тоест диабет тип 2 (старческият), както и всички навре­ме установени преgиабетни състояния, могат да бъдат успешно контролирани и дори отстранени с помощта на подходяща диетична програма, съставена от сертифициран здравен специалист по диабета.

 

Неделя, 14 Август 2011г. 07:38ч.

ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА

от

 

 

 

Какво представлява изследването „Пълна кръвна картина”?

Кръвната картина е първото изследване, с което започва диагностиката на почти всички заболявания, отклонения и нарушения в организма. Именно по тази причина тя е задължителна част от профилактичните прегледи на бебета, деца и възрастни.

- Най-добре е да ви вземат кръв за изследване сутрин на гладно. Но това невинаги може да се спази, тъй като се приемат и пациенти по спешност. А за биохимичните изследвания и за проверката на холестерола е важно те да се направят след 12-часов глад. Затова лекарите съветват пациенти да вечерят най-късно в 20 ч.

- Докторите са категорични, че наркотици въобще не трябва да се вземат. И добавят, че ако се налагат кръвни изследвания, то дрогата със сигурност може да им повлияе. Същото важи за някои медикаменти, които вземат диабетици например.

За да се постави точна диагноза, резултатите от кръвната картина трябва да се разчитат комплексно. Това обясни д-р Зорка Рамшева от ВМА. Специалистката добави, че новите апарати следят 28 показателя, като сред основните са: хемоглобин, левкоцити, хематокрит, еритроцити, тромбоцити и др.

- Хемоглобинът е "пълнежът" на еритроцитите (червените кръвни телца), които "носят" кислорода в организма.

Хемоглобинът има значение за окислението на кръвта в мозъка, сърцето, белия дроб. Нивото му дава информация и за желязото в кръвта, затова трябва да е задължителен елемент на изследването.

Хемоглобинъте основен показател за появата на анемии и кръвоизливи. Анемиите могат да бъдат остри и хронични. Първите настъпват при траен и ясен кръвоизлив.

-Еритроцитите (носителите на хемоглобина) се повлияват от пола, възрастта, надморската височина, храната и др. Болестното увеличаване на броя им първо издава заболяването еритремия, а като състояние се наблюдава при хронични белодробни болести, вродени сърдечни пороци, загуба на голямо количество течности и др.

- Левкоцитите, или белите кръвни телца, винаги се изследват при съмнения за някаква инфекция. Задължително се изследват на гладно, тъй като след хранене е възможно нивото им фалшиво да се е повишило, което да повлияе на диагностиката.
Това е показателят, който трябва да се следи в хирургичните кабинети, а издава апендицит, перитонит, гинекологичен проблем, жлъчна криза и др. Започнат ли да се понижават, то инфекцията отшумява.

- Хематокритът показва дали кръвта е разредена или е по-концентрирана. Ако той е нисък, това говори за силното й разреждане, защото има много малко кръвни телца. Показателят е изключително важен за хирурзите и за терапевтите. По него се разбира дали се налага кръвопреливане или болният кърви, като по този начин се подпомага диагностиката. В доста случаи хематокритът се пренебрегва като показател, а за определени случаи е ключов.

- Тромбоцитите са друг формен елемент на кръвта. Те са от значение за кръвосъсирването. Броят им издава дали да се налагат противосъсирващи препарати, а високият им брой показва, че има наличие на тромб.

"Новите хематологични апарати са с така заложени параметри, че се узнава се не само броят на формените елементи на кръвта, но и какъв е "пълнежът" им, функционалното им състояние и др.", коментира д-р Зорка Рамшева.

-Т. нар. утайка, или скоростта на утаяване на еритроцитите за един час, е сред показателите, които издават възпалителен процес. Напоследък много се говори за отпадането на този показател, защото има нови като С-реактивния протеин, който доста по-рано издава възпалителния процес. "Но тъй като утайката най-късно се позитивира при такива условия, но и най-късно се нормализира, което означава отминаване на опасностите, клиницистите много държат на нея", категорична е д-р Рамшева. По-просто казано - утайката не може напълно да се измести от новия тип изследвания.

Д-р Рамшева посъветва, когато ще се правят биохимичните изследвания, както и на холестерола, хората да не ядат 12 часа. "А не да пийнат някоя и друга чашка с ядки и да си мислят, че не са яли. Напротив ядките влияят на мастната обмяна и могат да променят фалшиво резултатите", заяви докторката.

Съвети, предхождащи изследавнето на пълната кръвна картина

Пробата се взема след 10-15мин покой

Д-р Зорка Рамшева е началник на клиничната лаборатория във ВМА:

- Има ли специални изисквания към хипертониците, когато отиват на кръвни изследвания, д-р Рамшева?

- Не, да продължат да пият препаратите си по схема и сутрин спокойно да се подлагат на изследвания. Медикаментите им не оказва влияние върху кръвната картина.

- Някакви други препоръки?

- Има, но те не се спазват. Пациентът сутрин бърза да дойде при нас, качва етажи и дето се казва, не си е взел въздух, но сяда да му вземем кръв. Това не е редно. Тя трябва да се вземе поне след 10-15 минути покой! Даже идеалната поза е легнало положение, защото така се осигурява нормално кръвоснабдяване на органите. Моят съвет е пациентите поне да поседят за 10-15 минути, преди да влязат в кабинета.

- Психическото състояние оказва ли влияние върху резултатите - например налегнала пациента любовна мъка или уволнение?

- Подобни стресови моменти най-малкото могат да повишат нивото на кръвната захар. Най-малкото. Защото кръвоснабдяването, секрецията на различните клетки, всичко това е подчинено и се ръководи от мозъка. А ако той е в стрес, то няма как да се избегне влиянието му върху различните показатели. Тук искам да обърна внимание върху изследването на т. нар. простатно специфичен антиген. Това е показателят, който индиректно издава каква е функцията на простатата. Винаги интерпретацията на резултата трябва да бъде заедно с уролог. Задължително изследването да се направи преди туширането, защото при последното може да се стигне до фалшиви резултати. Затова да минат 2 седмици, за да има реални резултати.

 

 

trud.bg

Събота, 02 Април 2011г. 10:47ч.

ЧАСОВЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

от

 

 

В определени часове от денонощието се лекуват и определени заболявания. Важното е тези заболявания да се повлияват добре от приеманите медикаменти. В кои часове какви лекарства да взимаме?

От 7до 9 ч.

Закуската, която вие ядете с лъчите на изгряващото слънце. Възобновява са процесът на храносмилането. Времето е подходящо за лечение на стомаха, ако той не се справя с работата си без медикаменти.

От 9 дo 11 ч.

Далакът и задстомашната жлеза действат активно и са готови да преработват лекарствата.

От 11 дo 13 ч.

На всички, които страдат от лоша циркулация на кръвта, се препоръчва да се движат по-малко и да седят на сянка в горещите дни.

От 13 дo 15 ч.

Ако имате проблеми с тънките черва - това е вашето време. Можете да се лекувате с традиционните лекарства.

От 15 дo 17 ч.

През този период процесът на храносмилането е в пълен ход.

Това е най-благоприятното време за приемането на медикаменти, ако имате проблеми със стомаха или пикочния мехур.

От 17 дo 19 ч.

Ефективно се лекуват болести на бъбреците и гърба.

От 19 до 21ч.

През тези часове е добре да се лекуваме от импотентност или фригидност.

От 21 дo 23 ч.

Това време е изключително полезно за борба с кожните заболявания и окапва нето на косата.

От 23 дo 1 ч.

Най -"мистичната" част от денонощието. Тя е подходяща за борба с камъни и пясък в бъбреците.

От 1 до 3 ч.

Идеално време за лечение на черния дроб.

От 3 дo 5 ч.

Дълбокият сън задълбочава проблемите с дишането, при хората със слаби бронхи и бели дробове. Най-подходящото време за приемане на лекарства за лечение на белите дробове, особено за астма.

 

Понеделник, 22 Ноември 2010г. 10:50ч.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

от

 

 

С провеждането на допълнителни лабораторни и инструментални изследвания се цели да се уточни видът на хипертонията  (есенциална или вторична), да се прецизира стадият на заболяването, да се оцени неговата тежест и протичане.

При новооткрит болен с артериална хипертония задължително се извършват следните изследвания:

- биохимични  лабораторнu проби - общо изследване на урината и пълна кръвна картина, кръвна захар, креатинин, калий, пикочна киселина, общи масти, холестерол с фракции и триглицериди, както и чернодробни ензими;

- електрокардиогрaма;

- рентгеново изследване на сърцето и белите дробове

(при необходимост);

- ехокардиографuя - при възможност;

- при артериална хипертония с начало до 40-годишна възраст на болния се назначават още ехогарфuя на бъбреци и радиоизотопна нефрограма.

- изследване на очните дъна от специалист по очни болести .

 

 

 

Четвъртък, 08 Юли 2010г. 08:51ч.

ТЕСТ НА ПАПАНИКОЛАУ

от

 

 

 

Ранното откриване на рака на маточната шийка се прави по така наречения тест на Папаниколау или ПАП тест. Резултатите от цитологичното изследване се определят по пет групи по Папаниколау:

ПАП I - нормална находка, няма възпаление или възстановени изменения.

ПАП II - наблюдава се цервицит (възпаление на шийката на матката) и/или метаплазия (доброкачествено преобразуване на клетки). Ако измененията са ясно изразени, може да се направи терапия на възпалението или хормонална терапия и обстоен преглед на шийката на матката. Няма съмнения за рак или предраково изменение.

ПАП III (в България понякога се отбелязва като III А) - неясен (съмнителен) резултат. Тежко възпаление или дегенеративно изменение, което не може еднозначно да бъде класифицирано като доброкачествено или злокачествено. Следователно не може със сигурност да се изключи наличието на карцином. Необходима е контролна цитонамазка в кратък срок и/ или биопсия (вземане на материал за хистологично изследване).

ПАП III D (в България понякога се отбелязва като III Б) - лека до среднотежка дисплазия. Няма наличие на ракови клетки. Измененията могат да се развият до раков процес. Препоръчва се нова цитонамазка и колпоскопия в рамките на три месеца.

ПАП IV А - почти сигурно предраково изменение,тежка дисплазия или Carcinoma in situ (CIS). Препоръчва се краткосрочно нова цитонамазка и колпоскопия, както и биопсия.

ПАП V -съмнения за инвазивен карцином. Необходимо е биопсия за хистологично изследване.

 

Сряда, 23 Декември 2009г. 19:33ч.

ВАКСИНА И ВАКСИНАЦИЯ

от

Ваксина и ваксинация. Какво представлява ваксината?
Ваксината е aнтигенен материал от болестотворни агенти в ниска доза или отслабена форма / под формата на протеини получени по генетичен път, имащи прилика с болестотворните агенти/, който цели да  стимулира производството на антитела, като  по този път създаде имунитет срещу дадено заболяване.
Видове ваксининации
Активната ваксинация стимулира образуването на антитела от страна на организма.
Пасивната ваксинация включва даването на антитела от друг човек, който вече е бил заразен от дадена болест, пасивната ваксинация е наречена гама-глобулин. Пасивната имунизация не трае много дълго. Тя е подходяща да се приложи на хора, които пътуват в дадена страни и там има опасност, да речем  да развият хепатит А. Тези хора може да се ваксинират с гама глобулин.
Активните ваксинации са по-често прилагани.
Какво представлява колективния имунитет?
За колективен имунитет говорим, когато достатъчно голяма част от населението е ваксинирана срещу определено заболяване, неговия имунитет защитава останалата част от общността.
Колко ефективна е ваксината при изграждане на имунитета?
Ваксинирането не винаги работи. Ако ваксините не се съхраняват добре те могат да загубят ефективността си.  Но дори и да се съхраняват добре те могат да стимулират имунитета само  определен период от време. Ефективността на ваксината може да варира в зависимост от  възраст, пол, както и здравето на пациента. Понякога различните щамове на ваксината могат да имат различна ефективност.
Как се измерва ефективността на ваксината?
Ефективността на ваксината се измерва по два начина.
На първо място ефективността се определя от нивата на антителата след поставяне на ваксината.
И  на второ - ефективността се определя от факта дали пациентите, на които е поставена ваксина ще развият ли заболяването или не.
Рискове при ваксиниране
Дадени хора могат да бъдат алергични към някои от компонентите на ваксината. Тази алергия може да доведе до анафилактичен шок.
Ваксините могат да дадат симптоми като тези при даденото заболяване, срещу което се поставя ваксината.
Като цяло ваксините са опасни при хора с отслабена имунна система. При тях  може да се проявяват следните симптоми - подуване на мястото на имунизация и повишена температура.

Сряда, 23 Декември 2009г. 19:26ч.

АРТРОСКОПИЯ

от

Артроскопия. Какво представлява артроскопията?
Артроскопията е хирургична процедура, която ортопедичните хирурзи използват, за да визуализират проблемите във вътрешността на ставата.
Кое налага артроскопията?
Артроскопията прави диагнозата много по-точна, отколкото  рентгеновите изследвания, да речем.
Някои от най-честите усложнения, установени от артроскопията са:

  • Възпаление. Синовитът е възпаление на лигавицата в коляното, рамото, лактите, китката или глезена
  • Остри или хронични травми
  • Остри или хронични травми на китката - синдром на карпалния тунел
  • Загуба на хрущял на коляното, рамото, лактите, глезените, китките

Проблеми с артрита
Въпреки, че всички стави могат да се видят чрез  артроскопията, шест стави са най-често разглеждани при това изследване. Това са коляннна, раменна, лакътна, глезенна, тазобедрена става, и става на китката.
Какви са възможни усложнения при артроскопията?
Въпреки че артроскопията е безопасно изследване, възможно е по време или след артроскопията да се получат някои усложнения. Това са инфекция, флебит, увреждане на кръвоносни  съдове и нерви - тези усложнения се получават при по-малко от 1 процент от изследваните.

Страница 1 от 2loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 35 посетителя в сайта