www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

(0 votes, average 0 out of 5)

 

 

Със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са регламентирани отношенията по задължителното и доброволното здравно осигуряване.

Здравното осигуряване се осъществява чрез събиране и разходване на паричните средства – осигурените лица и осигуряващите участват в здравноосигурителната система с осигурителни вноски, а при осигурителен случай осигурените получават като престация медицинска помощ.

Задължителното здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси. Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Органът, който провежда и управлява задължителното здравно осигуряване е НЗОК - организира събирането, управлението и разпределението на средствата за задължително здравно осигуряване. Задължителните здравносигурителни вноски се събират от НАП (§ 20 от ПЗР на ЗЗО).


Основни принципи :

.....задължително участие при набирането на вноските;

.....участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на НЗОК;

.....солидарност на осигурените при ползването на набраните средства…….

Здравноосигурителните вноски се внасят:

.....по банков път - осигурителните вноски по ЗЗО се внасят по сметките за набиране на здравноосигурителните вноски в териториалните дирекции на НАП. Вижтебанковите сметки и кодовете за вид плащане

.....с пощенски запис.

Осигурени лица

1. Всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;

2. Българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България .

3. Чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено постояннопребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна .

4. Лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище.

5. Чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Р Македония за студенти в държавните висши училища на Р България

6. Лицата, извън посочените в т. 1 - 5, за които се прилага законодателството наРБългария съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

"Правила за координация на системите за социална сигурност" са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към лицата, които се движат в рамките на Общността - наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които не са задължително здравноосигурени на друго основание, с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят § 1, т. 22 от ДР на ЗЗО.

Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава - членка.

Размер на здравноосигурителна вноска – определя се всяка година със Закона за бюджета на НЗОК – 8 на сто за 2010 г.

За 2010 г. разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40, както следва:

- 3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и в размер на 8 на сто за 2010 г.

Осигурителният доход за целите на задължителното здравно осигуряване е фиксиран в закона или се определя в зависимост от начислените/изплатени или неначислени възнаграждения, обезщетения или избрания от самоосигуряващите се лица доход, който не може да бъде по–малък от минималния месечен осигурителен доход съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година.

С чл. 8 от ЗБДОО за 2010 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

- минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от ЗБДОО за 2010 г.;

Със Заповед № РД 01-1082/30.12.2009 г. на Министъра на труда и социалната политика са утвърдени: списък с включени нови длъжности; списък с длъжности с променени наименования и списък с длъжности с променени кодове, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите 2005 год.

- минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 420 лв.;

- минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

Максималният размер на месечния доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска е максималния доход, определен със ЗБДОО (чл. 40, ал. 6 от ЗЗО) – 2000 лв. за 2010 г.

Осигурителният доход, върху който се изчислява вноската се установява по ведомости и други документи за изплатени или начислени, но неизплатени възнаграждения, по пенсионните картони, изплатените болнични листове, изплатените обезщетения за безработни и по данъчните декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 42 от ЗЗО).

Доходите, сроковете и начинът за внасянето на здравноосигурителните вноски за осигурените лица са определени в чл. 40 от ЗЗО.

Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.

Лицата, които не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ, възстановяват здравноосигурителни права, при условие че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца. Здравноосигурителните права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период /чл. 109 от ЗЗО/.

В ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, включително и на тези с двойно гражданство, които пребивават продължително в чужбина. Дадена е възможност на тези лица при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски - от датата на напускане на страната

Съгласно чл. 40а от ЗЗО, българските граждани, включително тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП.

Здравноосигурителните права на горепосочените лица след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40.

Извън тези случаи, здравноосигурителните права на лицата след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасянето на вноските

На основание § 19и, ал.1 от ПЗР на ЗЗО българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

В тези случаи лицата лично или чрез упълномощено лице подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед, издадена от министъра на финансите. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

Редът за възстановяване на здравноосигурителните права на тези лица е:

- след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗО; или

- след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.

 

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 167 посетителя в сайта