www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ДИАБЕТ ТИП 2 ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

(0 votes, average 0 out of 5)

ПРИЧИНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 2

За разлика от диабет тип 1, при който тялото не може да произвежда инсулин, пациентите с диабет тип 2 могат да произвеждат инсулин, но или тялото им не отговаря на действието на инсулина (то е устойчиво), или нямат достатъчно инсулин, или и двете. И двата проблема водят до един и същ резултат: инсулинът не може да достави глюкоза на клетките, които се нуждаят от него, и в кръвта има прекалено много глюкоза. Тъй като всички клетки в тялото съдържат специфични протеини, които се наричат рецептори и се свързват с инсулина. Те работят на принципа на ключа и ключалката. За да може глюкозата да влезе в клетката, инсулинът (ключът) трябва първо да съвпадне с инсулиновия рецептор (ключалката). Поради някаква причина обаче при хората с диабет тип 2 ключалката (или инсулиновият рецептор) не съответства по форма на ключа. Ключът не успява да отвори ключалката и глюкозата остава извън клетката. При ня­кои хора с диабет тип 2 пък няма достатъчно ключалки (ин­сулинови рецептори) по повърхността на клетката, които да позволят постъпването на глюкозата в клетките. При повечето хора обаче самият инсулин не действа правилно.

Въпреки че изследователите не разбират напълно как се развива диабет тип 2, те са открили, че много фактори могат да са предпоставка за заболяването.

 

ГЕНЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДИАБЕТ ТИП 2

Възможно е генетичната предразположеност също да играе известна роля при развитието на диабет тип 2. Както диабет тип 1, диабет тип 2 също се появява в семейства, като вид наследственост, и най-вероятно се дължи на унасле­дяването на определени гени. Връзката с генетиката при диа­бет тип 2 изглежда дори по-силна от тази при диабет тип 1. Ако при два еднояйчни близнака единият страда от диабет тип 1 , то вероятността и другият да се разболее е между 25 и 50%. Ако обаче страда от диабет тип 2, то рискът се увеличава от 60 до 75% .

ВЪЗРАСТ, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И НАЧИН НА ЖИВОТ (ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ)

Главният фактор, свързан с начина на живот при диабет тип 2, вероятно е затлъстяването. Затлъстяване е налице, когато индексът на телесната маса е 30 или повече. Генетичната предразположеност може би играе известна роля при затлъс­тяването и по този начин се предизвиква развитието на диабет тип 2. В известен смисъл наличието на прекалено много телес­на мазнина води до устойчивост към инсулина. Ето защо в течение на много години диабетът тип 2 е бил лекуван чрез диети и упражнения. Намаляването на телесното тегло (загубата на мазнини) и нарастването на мускулната маса помага на тялото да използва инсулина по-добре. Освен това съществува и връзка между диабет тип 2 и мястото на складиране на излишните мазнини. При хората с т. нар. централно телесно затлъстява­не, които трупат повече тлъстини в ханша (ябълковидно за­тлъстяване), съществува по-висок риск от развитие на диабет тип 2, за разлика от останалите, при които натрупването е око­ло ханша и бедрата (крушовидно). Воденето на неактивен, обез­движен начин на живот и консумирането на висококалорична храна също може да доведе до диабет тип 2 при хора, които са податливи, тъй като тези фактори допринасят за затльстяването.

Най-добрият метод за предпазване от диабет тип 2 е под­държането на активен начин на живот и здравословно ниво на телесното тегло. При едно изследване, посветено на про­филактиката на диабета, изследователите провели тестове да­ли промяната на начина на живот или вземането на противо­диабетното лекарство Метформин (Metfoгmin - Gluсорhаgе) могат да отложат или да предотвратят началото на диабета при хора, които имат висок риск от развитие на диабет тип 2.

 

Доказано е, че умерените физически упражнения и до­ри скромната загуба на тегло могат значително да предпа­зят от развитието на диабет тип 2.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 2

Съществуват много начини за лечение на диабет тип 2, който за разлика от тип 1 може да бъде успешно лекуван.

В началото на заболяването, ако то бъде диагностицирано навреме, невинаги са необходими хапчета или инсу­лин. Много хора, на които диагнозата е била поставена наско­ро, започват с нов начин на хранене и програма за физическа активност. При много от тях преминаването на здравословен начин на хранене с приемане на по-малко мазнини и редовна­та физическа активност са достатъчни за контролирането на нивото на кръвната глюкоза в нормални граници. Други обаче се нуждаят от допълнителната помощ на хапчетата или инсулина.

Съществуват много и различни причини, поради които хората развиват диабет тип 2.

Много често мускулните и мастните клетки са устойчиви към действието на инсулина. В този случай програмата за ре­довни физически упражнения и свалянето на излишните ки­лограми, често пъти в добавка към лекарствата, могат да по­могнат. Бета-клетките в панкреаса може да не произвеждат достатъчно инсулин, който да покрива дневните нужди. В те­зи случаи от полза са сулфонилуреята или инсулинът. Има вероятност черният дроб да освобождава прекалено много глюкоза. В този случай може да бъде от полза лекарството Metformin. Дали ще вземате хапчета, инсулин или въобще ня­какви други медикаменти, и това от какъв вид инсулин или медикаментозен план ще се нуждаете, зависи от това как ва­шето тяло се справя с глюкозата, която произвежда. Вашият лечебен план се основава на обичайните нива на кръвната захар. В най-добрия случай вие ще искате да контролирате нивото на кръвната си глюкоза възможно най-близко до нор­малното. Това означава нивото да бъде в границите от 5 до 7,2 mmol/I (90 до 130 mg/dl) преди хранене и по-малко от 10 mmol/I (180 mg/dl) 2 часа след хранене.

ОРАЛНИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 2

При много случаи на диабет тип 2 се предписват орални медикаменти в комбинация с диета и упражнения, за да се по­стигне желаното ниво на кръвната глюкоза. Хапчетата имат най-добър резултат, когато са съчетани с диета и упражнения.

Предписвани са различни видове медикаменти

Acetohexamide (или Dymelor), Gliburide (DiaBeta, Glynase PresTab, или Micronase), Glipizide (Glucotrol, Glucotrol XL), Glimepiride (Amaryl),Chlorpropamide (Diabinese), Tolbutamidе (Orinase), и Tolazamide (Tolinase).

Metformin може да се използва заедно със сулфонилу­рейни лекарства или инсулин. Тъй като те действат по раз­личен начин, метформинът и сулфонилурейните лекарства често се предписват заедно. Комбинирането на различните лекарства води до по-добри резултати от единичното им при­ложение. Освен това метформинът намира приложение при хора, които са алергични към сулфонилурейни лекарства.

Друг клас лекарства, които се използват за лечението на диабет тип 2, са тиазолидиндионите. Две лекарства от този клас са одобрени в САЩ през 1999 г. Това са Pioglitazone (Actos) и Rosiglitazone (Avandia). Глитазоните понижават инсулиновата устойчивост, но все още се изследва как точно правят това.

 

От 1996 г. на разположение на болните от диабет тип 2 е лекар­ството Kcarbose (Precose). Acarbose и Miglitol (Glyset) са члено­ве на група лекарства, наречени алфа-глюкозидазни инхиби­тори. Тези лекарства помагат за регулиране нивата на кръвна­та глюкоза след хранене, тъй като блокират действието на гру­па ензими, които помагат за храносмилането на скорбялата. Последният клас от лекарства се нарича меглитиниди Repaglinide (Pгandin) и Nateglinide (Staгlix) стимулират освобож­даването на инсулин от панкреаса като отговор на нуждите на организма след нахранване. Ако нивото на кръвната глюкоза нараства веднага след нахранване, тези лекарства вероятно ще помогнат да се справите с проблема.

Лекарствата против диабет са под формата на таблетки или капсули. Вие трябва да знаете кога, колко често и точно колко да приемате от тях. Освен това е нужно да сте инфор­мирани за възможните странични ефекти на тези лекарства.

За да избере най-ефективния препарат, лекуващият ле­кар следва първо да бъде информиран за начина на живот на болния, физическата активност, диетата и др.

Внимателно четете листовките на препаратите и по-специално предупрежденията при употреба. Всички сул­фонилурейни лекарства, и в по-малка степен меглитиниди­те, могат да изложат на риск диабетика от получаването на хипогликемия, особено ако пропусне някое от храненията или изпие твърде много алкохол. Лекарствата могат да имат и други странични ефекти. Например от употребата на сул­фонилурейни лекарства могат да се появят кожни обриви. Четете и за лекарствени взаимодействия. Важно е лекуващият лекар ga се информира за всички лекарства, които приема болният, дoри за Витамините и билковите продукти.

ИНСУЛИНОВА ТЕРАПИЯ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2

Инсулиновата терапия при диабет тип 2 не е крайност или последна "надежда" за хората с диабет тип 2 - това не означава, че болният не е успял да се погрижи за себе си, или че диабетът е по-лоша форма. Това просто означава, че тялото се нуждае от повече помощ, за да контролира ниво­то на кръвната захар. При хората с диабет тип 2 тялото по­степенно става по-устойчиво към инсулина, а нивата на глю­козата се запазват високи. Може да е предписан инсулин, когато за първи път е установен диабет, за да се намали бър­зо нивото на кръвната глюкоза. При много хора, след като промените в нивото на кръвната глюкоза станат не толкова непостоянни, се установява по-слаба устойчивост към ин­сулина. Но след време е напълно възможно лекарствата или дори само един план за хранене и физически упражнения сами по себе да са достатъчни за поддържане стабилни ни­ва на кръвната глюкоза - дори без добавка на инсулин.

Около 30-40% от хората с диабет тип 2 използват инсу­лин. Колкото по-продължително боледуват от диабет, тол­кова по-вероятно е да използват инсулин. Една типична ин­сулинова схема включва две инсулинови инжекции на ден. При тази схема всяка доза съдържа известно количество бързо действащ инсулин и известно количество бавно действащ - независимо дали са смесени в една спринцовка, или се инжектират поотделно с две. Бързо действащият инсу­лин понижава нивото на кръвната глюкоза веднага след хранене, докато бавно действащият осигурява поддържането на нормални нива на глюкозата между храненията. Когато сутрешното ниво на кръвната захар на гладно е близко до нормалното, това може да означава, че по-лесно ще се под­държа желаното ниво през деня. Ако обаче то е високо, то­ва означава, че може би е нужен инсулин. Тъй като панкреа­сът осигурява достатъчно инсулин, за да покрива хранения­та, ще бъде нужна помощ само между храненията. Една или две инжекции от средно действащ или бавно действащ ин­сулин може да са от полза. Друг подход включва инжекти­рането на бавно действащ инсулин преди вечеря или преди да си легнете, за да се намали нивото на кръвната глюкоза на гладно на сутринта.

 

Прочетете още за диабета

 

-ОТКРИВАНЕ НА ДИАБЕТ

-СЪЩНОСТ НА ДИАБЕТА И ТИПОВЕ ДИАБЕТ

 

-КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

 

-ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

-ДИАБЕТ ТИП 2 ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

-ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

-ПРАВИЛЕН КОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР

ВИДОВЕ ИНСУЛИН И СКОРОСТ НА ДЕЙСТВИЕ

-ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ НА ХИПОГЛИКЕМИЯ

- ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ХИПЕРГЛИКЕМИЯ

- Безвкусен диабет

- Сухота  в устата може да симптом на диабет

-  Диета при диабет

-  Изследване на кръвната захар


 

 

loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 153 посетителя в сайта