www.zdravni.com

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА (ТРЕСКА)

(0 votes, average 0 out of 5)

 

 

Нормалната ни вътрешна телесна температура е около 370С. Тя се променя в хода на денонощието. Най-висока е през късния следобед и привечер, а най-ниска е нощем. При жените в детеродна възраст средната температура преди овулацията е между 36,5 и 370С, а по време на ову­лация и един-два дни преди нея се повишава до 37 -

37,50С.

При голямо физическо натоварване като например маратон, телесната температура се повишава до 390С, ко­ето е предпоставка за по-голяма ефективност. Престоят в сауната също води до такива стойности. Това повишава скоростта на обмяната на веществата: при повишаване с 1 градус  тя се ускорява двойно, при 20С - четворно.

Тъй като продължителната висока температура води до увреждане на белтъчните структури в тялото, стойности над 400С представляват опасност за живота. Горната гра­ница е 42,80С. Минималната температура, при която про­тича обмяната на веществата, е 270С.

Измер8ане на температурата

Телесната температура се мери под мишницата, в устата, в ануса или ухото. Най-неточно е измерването под мишни­цата, при което трябва да се добавят 0,50С за корекция на измерената стойност. Измерените под мишницата 380С отговарят на 38,50С телесна температура.

Бързо поkач8ане u cnaдaнe на температурата

Ако над 38,50С температурата се повишава твърде бързо, може да се стигне до температурен гърч, най-вече при де­ца. Прекалено бързото понижаване на температурата, например след силни лекарства, може да предизвика смущения в кръвообращението поради обилното потене, най-вече при недостиг на течности.

По8uшена температура uлu mpecka?

Много заболявания или защитни реакции на тялото са съпроводени от повишена температура или треска с раз­ лична интензивност. В зависимост от начина, по който се повишава температурата, лекарят се ориентира в търсе­ нето на първопричината. Затова в следващите глави ще разгледаме температурата в зависимост от стойностите и покачването й.

Стойности на температурата u puckoвe

Оkоло 330С

Преохлажgане

Оkоло 350С

Понuжена температура

Оkоло 37-380С

Повишена температура

Hag 38-390С

Bucoka температура

Hag 39-40,50С

Tpecka (много Bucoka температура)

Hag 40,50С

Сuлна mpecka

Под границата мeждy 25-27 градус постепенно настъпва смърт от преохлажgане. Hag 420С се cmuгa go нарушаване на сърдечната дейнocm u kръвообращенuето. Смърт настъпва nopagu разруша­ване (пресuчане, geнатуриране) на белтъците нag 42,5 ОС.

Kak ga cu помогнем caми  npu вucoka температура?

•• Бъдете внимателни, когато се опитвате на своя глава да използвате лекарства за смъкване на температурата. Понижавайте я бавно, например с охлаждащи компреси. Прилагайте само предписани от лекар медикаменти.

•• Пийте много течности (билков чай).

•• При обилно потене пийте солени бульони и яжте солети.

Повuшена uлu вucoka температура?

В разговорния стил понятията повишена (до 380С) и висо­ ка температура се сливат. В медицинската терминология умерено повишена температура означава 38,1 дО 390С. Възможните причини могат да бъдат:

 • Инфекциозни заболявания
 • Гнойно огнище (скрито в тялото)
 • Заболявания на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм)
 • Ревматична треска (ревматоиден артрит)
 • Средиземноморска треска
 • Възпаление на ендокарда (вътрешния слой на сърцето) - ендокардит
 • Туберкулоза
 • Отравяне с живак

 

 

Вирусна инфекция

Леко повишаване на температурата, хрема, болки в гър­лото и главата, отпадналост - това са познатите признаци на лека вирусна инфекция, която отзвучава за няколко дни.

Гнойно огнище  (ckpumo В тялото)

•• Възпалени зъби: Най-често източниците на вътрешни възпаления са болните зъби. Болката не е задължител­на. Обикновено разваленият зъб е чувствителен към почукване, което можете да проверите сами, като почу­кате с дръжката на лъжицата по "съмнителния" зъб. Не забравяйте да направите този тест и със здрав зъб, за да можете да усетите разликата. Потърсете лекар!

•• Възпалени сливици, жлъчка, яйчници или бъб­реци: Когато в тялото има хронично възпалени учас­тъци, например сливици, жлъчка, яйчници или бъбре­ци, гной и бактерии непрекъснато преминават в кръв­та и заразяват цялата система. Ако това не се открие и лекува, имунната система е подложена на огромно на­товарване. Огнището на възпаление може да не дава ясни признаци, тоест да не го усещаме. Понякога един­ствените признаци са по-голяма податливост към грипни инфекции и силна умора. Потърсете лекар!

Заболявания на щuтовugната жлеза

•• Възпаление на щитовидната жлеза: Вирусните за­болявания, например заушка, могат да засегнат и щи­товидната жлеза. Усещането прилича на болки в гър­лото, които се местят ту от едната, ту от другата страна, след което се установяват на едно място и се разпростират към долната челюст и ушите. Те се усилват при движение на главата. Потърсете лекар!

~~ Хиnерфункция на щитовидната жлеза: При уве­личена функция на щитовидната жлеза нараства ско­ростта, с която протича обмяната на веществата, сякаш един оркестър свири много по-бързо от обикновено. Тъй като при обмяната се изгарят хранителни вещества и се отделя енергия под формата на топлина, температу­рата се повишава. Признаците най-често са леко тре­перене на ръцете и необяснима загуба на тегло. По­ търсете лекар!

Ревмаmuчна mpecka

в типичния случай ревматичната треска се появява като усложнение след инфекция със стрептококови бактерии. Обикновено са засегнати деца и младежи на възраст меж­ду 4 и 18 години. Наред с повишената температура са ха­рактерни и болки в гърлото. Друг признак са малки въ­зелчета по коленете и лактите, които не болят. Стрептоко­ките често се заселват по сърдечните клапи, което може да предизвика порок на сърцето, ако своевременно не се наз­начи лечение с антибиотици. Потърсете лекар!

Бруцелоза

Животновъдите и ветеринарните лекари спадат към рис­ковата група. Те се заразяват при контакт с болни живот­ ни или необработени продукти от тях, тъй като причинителите се пренасят чрез говедата, свинете и козите. Харак­терно е покачването на температурата вечер, докато сут­рин тя е почти нормална. Силните болки в главата и вра­та, понякога придружени с разстройство, са други симпто­ми на това заболяване, наричано още малтийска треска или болест на Баит. Повикайте лекар!

Възпаленuе на eнgokapga (uнфеkцuозен eнgokapgum)

Стрептококите, които причиняват скарлатина и ревма­тична треска, могат да нападнат не само клапите на сър­цето, но и вътрешния му слой (ендокард). Температурата е слабо повишена, наред с това се появяват нощно изпотя­ване, отпадналост, загуба на апетит. Трябва да следите за външни прояви: понякога по краката и горната половина от тялото се появява обрив от малки, червеникави точици. Това говори за бактериално заразяване (виж също "рев­матична треска"). Спешно потърсете лекар!

Как да си помогнем сами при треска

Охлаждащи компреси на прасците

Стара изпитана рецепта при 8ucoka температура и mpecka са kомnpecume на прасците. Опитайте с тях, npegu ga започнете ga пиете леkарства. Напра8ете слеgното:

~~ Потопете g8e глаgkи памучни или ленени kъpnu в cmygeнa воga и gобре ги изстискайте. След то8а 8нимателно и плътно ги у8ийте оkоло прасците. Внимание: не у8и8айте стави те, тъй kamo студеното  не е полезен за тях!

~~ Увийте отгоре суха kъpna.

~~ Сменете kомnpeca, щом мokpama kъpna се затопли и започне

ga изсъхва..

При много вucoka температура помагат и охлаждащите комnpe­си на цялото тяло, но ги прилагайте само ako имате нужния опит. В англосаkсонсkите страни болните с вucoka температу­ра се слагат във  вана със cmygeнa  воga, но т08а е възможно са­мо ako пациентът има зgраво сьрце.

Туберкулоза

Това заболяване, което рядко се среща в развитите стра­ни, през последните години зачестява след пътувания в екзотични страни. Югоизточна Азия, Централна и Южна Америка, както и Африка са дестинации с повишен риск от туберкулоза. Ако след подобно пътуване се появи по­вишена температура, придружена със загуба на тегло и неразположение, непременно потърсете лекар. Кашлица­та, с храчки, примесени с кръв, се появява едва в напред­налите стадии. Спешно потърсете лекар!

Отра8яне с жu8аk

Градинарите и селските стопани, които работят с препара­ти за растителна защита, съдържащи живак, трябва неп­ременно да потърсят лекарска помощ, ако усетят задъхва­не с леко покачване на температурата - възможно е отра­вяне с този тежък метал. Спешно потърсете лекар!

 

loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 213 посетителя в сайта